Directiva privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului

Obiectivul prezentei directive este să asigure un înalt nivel de protecție a mediului și să contribuie la integrarea considerațiilor privind mediul în elaborarea și adoptarea planurilor și programelor în vederea promovării dezvoltării durabile, asigurând că, în conformitate cu prezenta directivă, anumite planuri și programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei evaluări ecologice.

Definiții:

  • planuri și programe” înseamnă planuri și programe, inclusiv cele co-finanțate de Comunitatea Europeană, precum ș i modificările lor: — elaborate ș i/sau adoptate de o autoritate la nivel național, regional sau local sau elaborate de o autoritate în vederea adoptării, printr-o procedură legislativă, de către parlament sau guvern ș i — impuse prin acte cu putere de lege sau acte administrative;
  • evaluare ecologică” înseamnă elaborarea unui raport privind efectele asupra mediului, realizarea consultărilor, luarea în considerație a raportului de mediu ș i a rezultatelor consultă- rilor în luarea deciziilor și furnizarea de informații privind decizia.
  • Sub rezerva alineatului (3), o evaluare ecologică se realizează pentru toate planurile și programele:
    • (a) care sunt elaborate pentru agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, transport, gestionarea deșeurilor, gestionarea apei, telecomunicații, turism, planificare urbană și rurală sau utilizarea terenului și care definesc cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele I ș i II din Directiva 85/337/CEE va putea fi autorizată în viitor;
    • (b) pentru care, având în vedere efectele probabile asupra împrejurimilor, este necesară o evaluare ecologică în temeiul articolelor 6 ș i 7 din Directiva 92/43/CEE.(privind conservarea habitatelor)

Statele membre se asigură că rapoartele de mediu sunt de o calitate suficientă pentru a îndeplini cerințele prezentei directive și comunică Comisiei orice măsuri pe care le iau cu privire la calitatea acestor rapoarte.

SEA VS EIA

Informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) Atunci când evaluarea mediului este necesară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), se elaborează un raport de mediu în care sunt identificate, descrise ș i evaluate efectele probabile importante asupra mediului ale aplicării planului sau programului ș i alternative rezonabile, ținând seama de obiectivele și domeniul de aplicare geografic al planului sau programului. 

(a) un rezumat al conținutului, principalele obiective ale planului sau programului și legăturile lor cu alte planuri și programe relevante;

(b) aspecte relevante ale situației ecologice și evoluția sa probabilă fără punerea în aplicare a planului sau programului;

(c) caracteristicile de mediu ale zonelor care pot fi afectate semnificativ;

(d) orice problemă de mediu existentă care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în special, cele care sunt legate de orice zonă de importanță specială pentru mediu, cum ar fi zonele desemnate în conformitate cu Directivele 79/409/CEE (privind conservarea păsărilor sălbatice) și 92/43/CEE (privind conservarea habitatelor);

(e) obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel internațional, comunitar sau de stat membru, care sunt relevante pentru plan sau program și modul în care acele obiective și orice considerații de mediu au fost luate în considerare în timpul elaborării lui;

(f) posibilele efecte semnificative asupra mediului (1), inclusiv asupra unor chestiuni cum ar fi biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii de climă, bunuri materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arheologic și arhitectural, peisajele și interacțiunile între acești factori;

(g) măsurile preconizate pentru prevenirea, reducerea și, pe cât posibil, echilibrarea oricăror efecte adverse asupra mediului prin punerea în aplicare a planului sau programului;

(h) o descriere a motivelor de selectare a alternativelor preconizate și o descriere a modului în care s-a făcut evaluarea, inclusiv orice dificultate întâlnită (cum ar fi deficiențe tehnice sau lipsa de cunoștințe teoretice în domeniu) în colectarea informațiilor solicitate;

(i) o descriere a măsurilor preconizate referitoare la monitorizarea prevăzută la articolul 10;

(j) un rezumat netehnic al informațiilor menționate la punctele de mai sus.

Criterii de determinare a amplorii efectelor menționate la articolul 3 alineatul (5) – Statele membre stabilesc dacă planurile sau programele prevăzute la alineatele (3) și (4) pot avea efecte semnificative asupra mediului fie printr-o examinare a fiecărui caz, fie prin specificarea tipurilor de planuri și programe, fie prin ambele abordări. În acest scop, statele membre țin seama în toate cazurile de criteriile specifice descrise în anexa II, pentru a se asigura că planurile și programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului sunt cuprinse în prezenta directivă.


1. Caracteristicile planurilor și programelor, în special:

— măsura în care planul sau programul stabilește un cadru pentru proiecte și alte activități, fie cu privire la localizarea, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie prin alocarea resurselor;

— măsura în care planul sau programul influențează alte planuri sau programe, inclusiv cele dintr-o ierarhie;

relevanța planului sau programului pentru integrarea considerațiilor de mediu, în special în scopul promovării unei dezvoltări durabile;

— probleme de mediu relevante pentru plan sau program;

— relevanța planului sau programului pentru punerea în aplicare a legislației comunitare de mediu (de exemplu, planuri sau programe legate de gestionarea deșeurilor sau protecția apei).


2. Caracteristicile efectelor și zonei care poate fi afectată, în special:

— probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;

— natura cumulativă a efectelor;

— natura transnațională a efectelor;

riscurile pentru sănătatea umană sau mediu (de exemplu, din cauza accidentelor);

— magnitudinea și extinderea spațială a efectelor (aria geografică și dimeniunea populației care poate fi afectată);

— valoarea și vulnerabilitatea zonei care poate fi afectată din cauza:

    — caracteristicilor naturale sau patrimoniului cultural special;

    — depășirii standardelor de calitate a mediului sau a valorilor limită;

    — exploatării intensive a solului;

— efectele asupra zonelor sau peisajelor cu un statut de protecție recunoscut la nivel național, comunitar sau internațional.«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *